Podmienky pre nájom elektrobicykla.

Práva a povinnosti nájomcu

  1. Nájomca pri prenájme si elektrobicykla predloží k nahliadnutiu 2 doklady totožnosti (Občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) a zloží vratnú zálohu vo výške  200,- EUR. Záloha je vratná v plnej výške pri riadnom vrátení elektrobicykla prenajímateľovi.
  2. Nájomca je povinný užívať elektrobicykel riadne a chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za všetky poškodenia, straty alebo zničenie a iné ujmy na elektrobicykli ako aj za škody na majetku a zdraví spôsobené tretím stranám.
  3. Nájomca nesmie prenechať elektrobicykel k používaniu tretej osobe. Pokiaľ tak urobí, zodpovedá za spôsobené škody, ako by ich spôsobil on sám.
  4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenájimateľovi akékoľvek spôsobené škody na ráme a komponentoch elektrobicykla, podľa doporučených maloobchodných cien oficiálnych dovozcov jednotlivých komponentov do SR .
  5. Nájomca je povinný po skončení doby prenájmu, predmetný elektrobicykel vrátiť čistý a nepoškodený na miesto určené prenájimateľom, pokiaľ nie je dojednané inak, rozumie sa týmto miestom prevádzka prenájimateľa. Ak nájomca bude elektrobicykel vracať v iný deň ako v deň kedy bol elektrobicykel vypožičaný je povinný vrátiť elektrobicykel s plne nabitou batériou. V prípade, že tak neurobí, bude mu učtovaný 30,-€ sankčný poplatok.
  6. V prípade, že nájomca nevráti elektrobicykel načas t.j. po dobe prenájmu dohodnutom v „Zmluve o nájme elektrobicykla“, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenájimateľovi zmluvnú pokutu vo výške 60,- eur, za každý započatý deň oneskorenia vrátenia elektrobicykla, až do doby, pokiaľ elektobycikel riadne nevráti.
  7. V prípade, že nájomca vráti prenajatý elektrobicykel značne znečistený (zablatený), prenájimateľ si vyhradzuje právo zaučtovať nájomcovi poplatok 5,-€ za vyčistenie elektrobicykla.
  8. Nájomca si môže jednou zmluvou prenajať iba jeden elektrobicykel. Pri každom ďalšom musí byť uzatvorená nová zmluva.
  9. Prenájimateľ je oprávnený požadovať vrátenie elektrobicykla  i pred skončením doby stanovenej v „Zmluve o nájme elektrobicykla“, ak nájomca elektrobicykel náležite neužíva alebo ak ho užíva v rozpore s účelom stanoveným v „Zmluve o nájme elektrobicykla“ alebo ak ho prenájimateľ mimoriadne nutne potrebuje.
  10. Prenájimateľ môže použiť zálohu zloženú nájomcomom k úhrade škôd spôsobených nájomcom na elektrobicykli alebo k úhrade zmluvnej pokuty za neskoré vrátenie elektrobicykla alebo škody vzniknutej pri odcudzení elektrobicykla.